Beroepsprocedure

 

Doelstelling

De beroepsprocedure is erop gericht om bezwaarschriften te behandelen zodat zij op een effectieve, onafhankelijke en onpartijdige wijze afgewikkeld kunnen worden.

 

Voor wie

Deze procedure staat open voor iedereen die beroep wil indienen tegen een besluit.

 

Naar aanleiding van een klacht

Na afwijzing van een klacht, heeft ‘klager’ het recht om binnen twee weken in beroep te gaan. Hiertoe dient een klager een schriftelijk bezwaarschrift in bij Eureka Certificatie. Hierop volgt een schriftelijke bevestiging van het bezwaarschrift. Het streven van Eureka Certificatie is om binnen vier weken de procedure af te ronden. Indien dit niet mogelijk is ontvangt klager informatie over het verdere verloop van de procedure.

 

Overig

Een ieder die het niet eens is met een door de CI genomen besluit, kan middels het indienen van een beroep de CI verzoeken het besluit te heroverwegen.

 

College van Beroep

Eureka Certificatie zal het College van Beroep opdracht geven om het bezwaarschrift in behandeling te nemen. De persoon of entiteit in kwestie wordt schriftelijk geïnformeerd over de samenstelling van het College van Beroep. Wraking van een of meer leden van het College van Beroep is mogelijk. Indien persoon of entiteit bezwaar heeft tegen leden van het College van Beroep, deelt hij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de directie mede. De directie zal, indien zij de bezwaren gegrond oordeelt, de persoon vervangen.

Het College van Beroep zal vervolgens de betrokken medewerkers, alsmede de directie van Eureka Certificatie en de betrokken commissies horen. Het College van Beroep zal hierop een besluit nemen.

Over dit besluit zal de persoon of entiteit in kwestie schriftelijk worden geïnformeerd.